29 آ
1394

برنامه چهارشنبه

Blogs hamidmahdavi بازدید: 1373

روز پنجم هفته اول تا چهارم

جلسه تمرینی شانه

الف) پرس سر شانه با هالتر: 5 ست با 1،2،3 تکرار

ب) سوپرست * شراگ: 3 ست با 10 تکرار + نشر بغل تک دست با دمبل 3 ست با 10 تکرار

ج) نشر جلو با دمبل : 3 ست با 15 تکرار

د) نشر خم از بغل با دمبل: 3 ست با 12 تکرار

نکته: این مثال از سیستم تمرینی استراحت-توقت پیروی می کند. سعی کنید هر 2 الی 3 هفته یکبار حرکت یا تکنیک را عوض کنید تا بدن به آن عادت نکند