29 آ
1394

برنامه دوشنبه

Blogs hamidmahdavi بازدید: 1303

روز سوم هفته اول تا چهارم

جلسه تمرینی پشت

الف) بارفیکس: 5 ست با 1،2،3 تکرار

ب) سوپرست * بنت رو با هالتر: 4 ست با 8 تکرار + لت سیم کش 4 ست با 8 تکرار

ج) شراگ با هالتر : 3 ست با 15 تکرار

د) لت سیم کش با میله وی شکل: 3 ست با 12 تکرار

نکته: این مثال از سیستم تمرینی استراحت-توقت پیروی می کند. سعی کنید هر 2 الی 3 هفته یکبار حرکت یا تکنیک را عوض کنید تا بدن به آن عادت نکند